info@carnivalnews.net

Päästövähennystavoitteet toteutettava kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Tänään 22.4.2022 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet ilmaisevat huolensa tulevien energiatehokkuusvaatimusten vaikutuksesta asumisen hintaan. KOVA vaatii, että päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä huolehditaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin, ettei kenenkään asuminen kallistu kohtuuttomasti.

Vaikka KOVA kannattaa ja pitää välttämättöminä Suomen asettamia kansallisia ja Euroopan Unionin asettamia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteita, näihin tavoitteisiin pääseminen uhkaa nostaa merkittävästi asumisen hintaa koko Suomessa. Koska kiinteistökanta uudistuu hitaasti, vain noin 1–1,5 prosenttia vuodessa, jää merkittävä osa kiinteistökannan päästövähennystavoitteisiin pääsemisestä toteutettavaksi olemassa olevassa kiinteistökannassa. Tämä korostaa sitä, että energiaremontteja ja kiinteistöjen päästöjä vähentäviä korjauksia on tuettava niin, ettei etenkään pienituloisten asumisen hinta nouse nykyisestä oleellisesti. Tämä tulee edellyttämään myös uusia tukijärjestelmiä tulevaisuudessa.

Energiaremonttien ja muutenkin kiinteistöjen korjausten toteuttamisessa tulee huomioida myös rahoituksen saatavuus. Tällä hetkellä niin ARA-toimijoilla kuin myös asunto-osakeyhtiöillä on vaikeuksia saada rahoitusta korjauksiin, koska kasvukeskusalueiden ulkopuolella kiinteistöjen vakuusarvot ovat matalat. Samasta syystä näille alueille ei juuri toteuteta uusiakaan asuntoja. ARA-toimijoiden korkotukilainoituksen saatavuutta kasvukeskusalueiden ulkopuolella vaikeuttaa vaatimus kunnan omavelkaisesta takauksesta. Jos rahoituksen saatavuuteen liittyviä ongelmia ei ratkaista, miten energiatehokkuus- ja myös esimerkiksi esteettömyyskorjaukset on tarkoitus rahoittaa. Viime kädessä valtion tulee löytää ratkaisu rahoituksen saatavuuteen, jos rahoitusmarkkinat eivät pysty kysymystä ratkaisemaan.

Energian hintojen viimeaikaiset korotukset ovat jo nostaneet kiinteistöjen ylläpitokuluja huomattavasti. Myös muut ylläpitokulut ovat kasvussa. Korotusten vaikutus vuokratasoon voi olla merkittävä. Tämä yhdistettynä kiinteistöjen tuleviin korjausvaatimuksiin energiatehokkuuden parantamisen ja vähähiilisyyden osalta uhkaavat nostaa asumiskuluja huomattavasti nykyisestä. KOVA ei halua, että energiaköyhyys ilmiönä rantautuu Suomeen, vaan yhteiskunnan on löydettävä ratkaisut asumisen hinnan pitämiseen kaikille kohtuullisena.

KOVA pitää tärkeänä, että Euroopan Unionin tasolla esimerkiksi päästövähennysmääräyksiä säädettäessä jätettäisiin jäsenmaille riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa keinoihin, joilla asettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. KOVAn mielestä EU-tason sääntelyn näkökulmasta oleellisinta on asettaa jäsenmaille tavoitteita, eikä säännellä liian tarkasti niitä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Näin jäsenmaat voivat itse määrittää kunkin maan kiinteistökannan kannalta kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat keinot päästöjen vähentämiseen, sillä rakennukset ovat ominaisuuksiltaan erilaisia esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Euroopassa.

Lähteet: STT / KOVA ry

Trackbacks & Pings

  • Aurinkoenergia on remontoinnin ja rakentamisen muotitrendi - Ekotop :

    […] Energiatehokkuus on nykyään yksi tärkeimmistä tekijöistä rakennusprojekteissa. Aurinkopaneelit ja -lämmittimet mahdollistavat rakennuksen energiantarpeen pienentämisen, mikä vähentää merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeä ja parantaa sen energialuokkaa. […]

    11 kuukautta ago

Vastaa